Stiftelsen Solgløtt

Vedtekter for Stiftelsen Solgløtt


§ 1. Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsen Solgløtt ble opprettet ved vedtak av Norsk Tsjekkoslovakisk Hjelpeforening på generalforsamlingen den 11. mai 1981 og ved foreningens gavebrev av samme dag gjeldende eiendommen Solgløtt på Storsand i Hurum kommune.

Stiftelsens grunnkapital etter salget av denne eiendommen er kroner 3.550 000,-.


§ 2. Stiftelsens adresse

Stiftelsens adresse er adressen til styreleder.


§ 3. Formål

Stiftelsen skal forvalte kapitalen på best mulig måte i henhold til følgende formål:


§ 4. Organer

Stiftelsen Solgløtt er en alminnelig stiftelse i henhold til Lov om stiftelser. Stiftelsen har et styre.

Styret arbeider etter stiftelsens retningslinjer for utdeling og forvaltning av midlene. Midlene skal anvendes til ikke-komersielle formål.


§ 5. Styre

Stiftelsen ledes av et styre som består av 4-6 medlemmer: flertall av medlemmer med tsjekkisk tilknytning og mindretall av medlemmer med slovakisk tilknytning, fortrinnsvis med et forhold 2:1. Alle skal være bosatt i Norge, kjent som hederlige og pålitelige personer og med ønske om å gagne andre.

Styre er selvsupplerende, men skal ha noen medlemmer som er anbefalt av kjente non-profit organisasjoner med kjenskap til norsk-tsjekkiske/slovakiske relasjoner. Styremedlemmene utnevnes slik at det så langt som mulig opprettholdes kontinuitet. Nye medlemer utnevnes først for en prøveperiode som varer i ett år. Ved utgangen av prøveperioden kan de få status som faste medlemmer for neste 5 år. Ved utgangen av denne perioden kan tjenestetiden forlenges for nye 6 år. Ingen skal sitte mer enn 12 år sammenhengende.

Styret konstituerer seg selv, velger revisor og eventuelt ansetter daglig leder.

Styremøter ledes av styrelederen. Deltar ikke styrelederen, ledes styremøter av nestlederen.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene deltar i styrebehandlingen. En beslutning av styret krever at flertallet av samtlige styremedlemmer har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Styreleder kan tegne for stiftelsen. Styre kan meddele prokura.


§ 6. Økonomi og regnskap

Hvert år innen utgangen av juni måned skal styret ha behandlet og oversendt til Lotteri- og Stiftelsestilsynet stiftelsens årsberetning og regnskap.


§ 7. Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall i styret og skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.


§ 8. Omdanning og oppløsning

Vedtak om omdanning og/eller oppløsning av stiftelsen skal fremlegges Stiftelsestilsynet til behandling. For øvrig gjelder kapittel 6 i Stiftelsesloven.

Oppløsning av stiftelsen forutsetter enstemmig vedtak i fulltallig styret i stiftelsen eller to gangers vedtak i styret med minst 2/3 flertall blant de fremmøtte.

Ved oppløsning skal gjenværende midler overleveres en norsk veldedighetsorganisasjon, fortrinnsvis rettet for å hjelpe trengende i Tsjekkia og/eller Slovakia.


Oslo, 25.august 2011