Nadácia Solgløtt

Stanovy nadácie Solgløtt


§ 1. Základný kapitál nadácie

Nadácia Solgløtt vznikla uznesením Nórsko-československého podporného spolku na všeobecnom zasadaní 11. mája 1981 a na základe spolkovej darovacej listiny toho istého dátumu, týkajúcej sa nehnuteľnosti Solgløtt v Storstrande v obci Hurum.

Základný kapitál nadácie po predaji tejto nehnuteľnosti je 3 550 000 nórskych korún.


§ 2. Adresa nadácie

Adresou nadácie je adresa predsedu správnej rady.


§ 3. Účel

Nadácia musí čo najlepšie spravovať kapitál pre nasledujúce účely:


§ 4. Orgány

Nadácia Solgløtt je obecná nadácia v zmysle Zákona o nadáciách. Nadácia má správnu radu.

Správna rada postupuje podľa pokynov nadácie pre udeľovanie a správu finančných prostriedkov. Prostriedky sú vyhradené pre použitie na nekomerčné účely.


§ 5. Správna rada

Nadácia je vedená správnou radou zostávajúcej z 4-6 členov: väčšina členov českých a menšina slovenských, podľa možnosti v pomere 2:1. Všetci musia byť usadení v Nórsku, známi ako čestní, spoľahliví a ochotní pomáhať druhým..

Správna rada sa dopĺňa sama, ale musí mať niektorých členov, ktorí sú odporučení známymi nekomerčnými organizáciami so znalosťou nórsko-česko/slovenských vzťahov. Členovia správnej rady sa menujú tak, aby sa pokiaľ možno udržiavala kontinuita. Noví členovia sa menujú najprv na skúšobnú dobu jedného roka. Na konci skúšobnej doby môžu dostať status pevného člena na ďalších 5 rokov. Po vypršaniu je možné členstvo predĺžiť o ďalších 6 rokov. Nikto nesmie byť členom nepretržite viac ako 12 rokov.

Správna rada sa konštituuje sama, volí audítora a prípadne najíma generálneho riaditeľa.

Schôdzu správnej rady vedie jej predseda. Ak sa neúčastní predseda, vedie schôdzu jeho zástupca.

Správna rada môže učiniť rozhodnutie ak sa viac ako polovina jej členov účastní rokovania. Rozhodnutie správnej rady vyžaduje podporu väčšiny všetkých jej členov.

Predseda správnej rady má podpisové právo. Správna rada môže udeľovať plnú moc.


§ 6. Ekonómia a účtovníctvo

Každoročne najneskôr koncom júna pripraví správna rada výročnú a účtovú správu nadácie a odošle ju Loterijnému a nadačnému kontrolnému úradu.


§ 7. Zmena stanov

Zmena stanov vyžaduje 2/3 väčšinu rady a musí byť schválená kontrolným úradom.


§ 8. Reštrukturalizácia a rozpustenie

Uznesenie o reštrukturalizácii a/alebo o rozpusteniu nadácie sa musí predložiť kontrolnému úradu na prerokovanie. Okrem toho platí 6. kapitola Zákona o nadáciách.

Rozpustenie nadácie predpokladá jednomyseľné uznesenie kompletnej správnej rady nadácie alebo dvoje uznesenie správnej rady s minimálne 2/3 väčšinou prítomných.

Pri rozpusteniu sa zvyšné prostriedky prevedú na niektorú nórsku dobročinnú organizáciu prednostne orientovanú na pomáhanie potrebným v Českej republike a/alebo na Slovensku.


Oslo, 25. augusta 2011