Nadácia Solgløtt
Nadácia Solgløtt bola založená v roku 1981 pre správu nehnuteľnosti v Storsand v Hurum, ktorá bola na nadáciu prevedená z Nórsko-československého pomocného spolku. Nehnuteľnosť sa využívala ako rekreačné stredisko pre deti československých utečencov hlavne počas letných mesiacov. Tieto tábory sa organizovali mnoho rokov až do pádu komunizmu. V našom archíve máme zachované fotografie z toho obdobia.

Keď po čase tento účel stratil vẏznam, bola nehnuteľnosť predaná a úloha nadácie sa zmenila. Dnes nadácia spravuje kapitál z predaja nehnuteľnosti tak, aby sa zisk mohol použit k činnostiam zameraným k lepšiemu vzájomnému porozumeniu a k posiľneniu priateľských vzťahov medzi Nórskom na jednej strane a Českou a Slovenskou republikou, na strane druhej. Podľa platného uznesenia správnej rady, suma kadoročne udeľenej podpory zodpovedá veľkosti zisku ročných úrokov zo základného kapitálu. Podrobnejší popis novej úlohy nadácie obsahujú jej stanovy.

O podporu projektov, ktoré sú v súlade s pravidlami stanov, mȏže požiadať ktokoľvek. Definíciu projektu a jeho zmysel je najľepšie popísať pomocou formulárov nadácie. Vyplnené formuláre je potrebné doručit buď elektronicky alebo poštou vedeniu nadácie. Po prejednaní žiadosti bude žiadateľ informovaný o výsledku, prípadne o poskytnutej sume. Podrobnẏ popis procesu je uvedený v Pokynoch.

Podanie žiadosti nie je viazané žiadnym termínom.