Nadace Solgløtt

Stanovy nadace Solgløtt


§ 1. Základní kapitál nadace

Nadace Solgløtt vznikla usnesením Norsko-československého podpůrného spolku na všeobecném zasedání 11.května 1981 a na základě spolkové darovací listiny stejného data týkající se nemovitosti Solgløtt ve Storsandu v obci Hurum.

Základní kapitál nadace po prodeji této nemovistosti je 3 550 000 norských korun.


§ 2. Adresa nadace

Adresou nadace je adresa předsedy správní rady.


§ 3. Účel

Nadace musí co nejlépe spravovat kapitál pro následující účely:


§ 4. Orgány

Nadace Solgløtt je obecná nadace podle Zákona o nadacích. Nadace má správní radu.

Správní rada postupuje podle pokynů nadace pro udělování a správu finančních prostředků. Prostředky jsou k použití pro nekomerční účely.


§ 5. Správní rada

Nadace je vedená správní radou sestávající ze 4-6 členů: většina členů českých a menšina slovenských, pokud možno v poměru 2:1. Všichni musí být usazeni v Norsku, známí jako čestní, spolehliví a ochotní pomáhat druhým.

Správní rada se doplňuje sama, ale musí mít některé členy, kteří jsou doporučeni známými nekomerčními organisacemi se znalostí norsko-česko/slovenských vztahů. Členové správní rady se jmenují tak, aby se pokud možno udržovala kontinuita. Noví členové se jmenují nejprve na zkušební dobu jednoho roku. Na konci zkušební doby mohou obdržet status pevného člena pro dalších 5 let. Po vypršení je možné členství prodloužit o dalších 6 let. Nikdo nesmí být členem nepřetržitě více než 12 let.

Správní rada se konstituuje sama, volí revisora a případně najímá generálního ředitele.

Schůze správní rady vede její předseda. Neúčastní-li se předseda, vede schůzi jeho zástupce.

Správní rada může učinit rozhodnutí pokud více než polovina jejích členů se účastní jednání. Rozhodnutí správní rady vyžaduje podporu většiny všech jejích členů.

Předseda správní rady má podpisové právo. Správní rada může udělovat plnou moc.


§ 6. Ekonomie a účetnictví

Každoročně nejpozději koncem června připraví správní rada výroční a účetní zprávu nadace a odešle je Loterijnímu a nadačnímu kontrolnímu úřadu.


§ 7. Změna stanov

Změna stanov vyžaduje 2/3 většinu rady a musí být schválena kontrolním úřadem.


§ 8. Restrukturalisace a rozpuštění

Usnesení o restrukturalisaci a/nebo o rozpuštění nadace se musí předložit kontrolnímu úřadu k projednání. Kromě toho platí 6.kapitola Zákona o nadacích.

Rozpuštění nadace předpokládá jednomyslné usnesení kompletní správní rady nadace nebo dvojí usnesení správní rady s minimálně 2/3 většinou přítomných.

Při rozpuštění se zbývající prostředky převedou na některou norskou dobročinnou organisaci přednostně orientovanou k pomáhání potřebným v České republice a/nebo na Slovensku.


Oslo, 25.srpna 2011