Stiftelsen Solgløtt
Stiftelsen Solgløtt ble opprettet i 1981 for å administrere en eiendom i Storsand på Hurum, som var overført fra Norsk-tsjekkoslovakisk hjelpeforenning. Formålet med eiendomen var å være et fristed for tsjekkoslovakiske flyktningebarn. Dette foregikk hovedsakelig under sommerleirene, som ble arransjert i mange år inntil kommunismensfall. Se vårt arkiv for bilder fra denne perioden.

Når det ikke lengre var behov for en slik virksomhet, ble eiendommen etter hvert solgt og stiftelsens rolle var endret. I dag forvalter stiftelsen kapitalen fra salget og har ansvar for at bevilgede midler brukes til aktiviteter rettet for å øke gjensidig forståelse og vennlige forhold mellom Norge på den ene siden og Tsjekkia og Slovakia på den andre. Etter gjeldende styrevedtak reflekterer bevilgninger de årlige avkastninger på grunnkapitalen. For nærmere beskrivelse av målsetningen se målparagrafen i stiftelsens vedtekter.

Hvem som helst kan søke om støtte for prosjekter som er i samsvar med vedtektenes målsetning. Prosjektets innhold og hensikt beskrives v.h.a. stiftelsens prosjektformularer, som veileder søkeren ved prosjektdefinisjon. Utfylte formularer leveres til stiftelsens styre for viderebehandling, enten elektronisk eller med vanlig post. Etter styrets behandling er søkeren orientert om utfallet, samt om et eventuelt bevilget beløp. Se Instruksen for nærmere beskrivelse av prosessen.

Legg merke til, at det ikke finnes faste tidsfrister for søknadslevering.